عضو انجمن مدیران استراتژیک آمریکا – تالیف کتاب ” تعالی راهی به سوی آینده ای مطمئن” در سال 2012 در دانشگاه بین المللی  تاجیکستان

65656