تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA) گرایش مدیریت استراتژیک

65656