– کارشناسی زبان انگلیسی  – کارشناسی ارشد مدیریت MBA از آمریکا – مدرس دوره های مکاتبات تجاری، انعقاد قراردادهای بین المللی، اعتبارات اسنادی، بارنامه، بیمه نامه

65656