– کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه کلرادو آمریکا – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه اراک

65656