دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه لندن عضو هیئت علمی دانشگاه شارجه امارات به مدت 4 سال.   مدرس و مشاوره شرکت های مختلف  زبان تخصصی بازرگانی

65656